Par kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehnisko apkopi un remontu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/113

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehnisko apkopi un remontu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „REMCE” EUR 7650,00 (septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

04.07.2016.
Izpildes termiņš: 04.07.2016. – līdz 31.07.2017., vai līdz līgumsummas sasniegšanai.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]