Par inženierkomunikāciju apkopi un remontu VSAA nodaļās Rīgā, Baldones ielā 2 un Raunas ielā 64.

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/27

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par inženierkomunikāciju apkopi un remontu VSAA nodaļās Rīgā, Baldones ielā 2 un Raunas ielā 64

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Dartes” EUR 3081,00 (trīs tūkstoši astoņdesmit viens euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

24.02.2016
Izpildes termiņš: 24.02.2016. – 31.12.2016 vai līdz Līguma summas sasniegšanai.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]