Par gumijas klišeju izgatavošanu, spiedogu korpusu un izejmateriālu iegādi

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/177

Līguma (iepirkuma) veids:  

piegāde

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par gumijas klišeju izgatavošanu, spiedogu korpusu un izejmateriālu iegādi

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „AVP REKLĀMA” EUR 2606,11 (divi tūkstoši seši simti seši euro un 11 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

22.11.2016.
Izpildes termiņš: 22.11.2016. – un līdz Līguma summas sasniegšanai, un līdz pilnīgai Līgumā noteikto  saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]