Par elektrisko darba instrumentu iegādi

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/116
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: par elektrisko darba instrumentu iegādi
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „STOLLER” EUR 1132,44 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit divi euro un 44 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 27.06.2016.
Izpildes termiņš: 27.06.2016. – un līdz savstarpējo saistību izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]