Par ēkas Lāčplēša ielā 70a, Rīgā, vestibila telpas labiekārtošanu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/156

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par ēkas Lāčplēša ielā 70a, Rīgā, vestibila telpas labiekārtošanu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena:  

SIA „Crex Crex” EUR 2810,58 (divi tūkstoši astoņi simti desmit euro un 58 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

26.10.2016.
Izpildes termiņš: 26.10.2016. – 30.11.2016., un līdz savstarpējo saistību izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]