Par biļešu termopapīra iegādi klientu plūsmas regulēšanas iekārtām VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/90

Līguma (iepirkuma) veids:  

piegāde

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par biļešu termopapīra iegādi klientu plūsmas regulēšanas iekārtām VSAA

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Core Division” EUR 1312,50 (viens tūkstotis trīs simti divpadsmit euro un 50 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

17.05.2016.
Izpildes termiņš: 17.05.2016. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]