Par apsargātas autostāvvietas nomu VSAA autotransportam Jelgavā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/140

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:
par apsargātas autostāvvietas nomu VSAA autotransportam Jelgavā
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena:  

SIA „JĀNIS A” EUR 396,00 (trīs simti deviņdesmit seši euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 30.09.2016.
Izpildes termiņš: 01.10.2016. – 30.09.2017. vai līdz savstarpējo saistību izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]