Nedzīvojamo telpu noma Dobelē, Brīvības ielā 10b

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,  fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/14

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Nedzīvojamo telpu noma

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Dobeles biznesa centrs Pils” nomas maksa mēnesī EUR 138,67 (viens simts trīsdesmit astoņi euro un 67 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

01.03.2016.
Izpildes termiņš: 01.03.2016. – līdz 28.02.2019, un līdz Pušu saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]