Nedzīvojamo telpu noma Balvos, Partizānu ielā 14

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/122

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Nedzīvojamo telpu noma

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

Balvu novada pašvaldība, nomas maksa mēnesī EUR 218,08 (divi simti astoņpadsmit euro un 08 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

25.07.2016.
Izpildes termiņš: 01.07.2016. – līdz 30.06.2023, un līdz Pušu saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]