Maināmo paklāju nomas un servisa līgums

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2016/3

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par maināmo paklāju nomu un servisu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Berendsen Tekstila Serviss” EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

08.01.2016.
Izpildes termiņš: 08.01.2016. – un līdz 01.07.2018 vai līdz Līguma summas sasniegšanai.

 

Publicēšanas datums: [08.04.2017]