Drukāto paziņojumu sagatavošana valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa
tālr. 67013686
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2016/163
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Drukāto paziņojumu sagatavošana valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Mailmaster” EUR 1276,80 (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit seši euro 80 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 17.10.2016. Izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei (pakalpojumu sniegšanas termiņš no 01.12.2016.  līdz 31.12.2017.)

Publicēšanas datums: [08.04.2017]