Degvielas iegāde

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/45
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Degvielas iegāde
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „VIADA Baltija” EUR 38 528,00 (trīsdesmit astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro un 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 28.04.2016.
Izpildes termiņš: no 01.05.2016. – līdz 14.11.2019., vai līdz līguma summas sasniegšanai.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]