Ātršuvēju līstīšu iegāde

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2016/41
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Ātršuvēju līstīšu iegāde
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Hermess” EUR 1644,50 (viens tūkstotis seši simti četrdesmit četri euro un 50 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 11.03.2016.
Izpildes termiņš: 11.03.2016. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]