Paziņojums par ISS lenšu iekārtām

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2015. gada 6. maija rīkojumu Nr. 01-2/87 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Rezerves kopiju veidošanas iekārtas (lenšu bibliotēkas) iegāde ISS sistēmai” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2015/66) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2015/66
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Rezerves kopiju veidošanas iekārtas (lenšu bibliotēkas) iegāde ISS sistēmai
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 27.05.2015. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 15.05.2015.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Komerccentrs DATI grupa”, 17047,20 EUR (septiņpadsmit tūkstoši četrdesmit septiņi euro 20 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 08.06.2015.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

 Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]