Personas datu apstrādes atbilstības novērtējums

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2015. gada 22. oktobra rīkojumu Nr. 01-2/207 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Personas datu apstrādes atbilstības novērtējums” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2015/128) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2015/128
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Personas datu apstrādes atbilstības novērtējums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 22.12.2015. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 08.12.2015.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „DataProtection.lv”, 10498,50 EUR (desmit tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi euro 50 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 10.02.2016.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]