SIA „CRC”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu
speciāliste Anda Daine
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2015/85
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Kopētāju un faksu aparātu remonts”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 15.06.2015. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 04.06.2015.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „CRC” EUR 14158,68 (četrpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro un 68 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 08.07.2015. izpildes termiņš:

14.07.2015. – 15.07.2016.

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]