SIA „Zemgus LB”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu
speciāliste Anda Daine
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2015/98
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Dokumentu lietu vāku iegāde”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 18.08.2015. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 07.08.2015.
Piegādātājs un līgumcena (bez PVN): SIA „Zemgus LB” EUR 4944,00 (četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro un 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 09.09.2015. izpildes termiņš:

09.09.2015. – līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]