Tulkošanas pakalpojumi

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu
speciāliste Anda Daine
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2015/117
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Tulkošanas pakalpojumu sniegšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 27.10.2015. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 16.10.2015.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Linearis” EUR 41653,00 (četrdesmit viens tūkstotis seši simti piecdesmit trīs euro un 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 10.12.2015., izpildes termiņš:

10.12.2015. – līdz līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no tā abpusējas parakstīšanas dienas, un līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, ja vien līgums nav izbeigts pirms termiņa.

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]