PBX uzturēšana VSAA struktūrvienībās

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments, tel. 67038700
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2015/146
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: PBX uzturēšana VSAA struktūrvienībās
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Eiroparks”, EUR 3999,00 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 0 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 16.12.2015.; Izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]