Par VSAA Pierīgas nodaļas Ķekavas klientu apkalpošanas punkta darba telpu nomu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2015/72

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par VSAA Pierīgas nodaļas Ķekavas klientu apkalpošanas punkta darba telpu nomu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” nomas maksa mēnesī EUR 25,56 (divdesmit pieci euro un 56 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

02.07.2015.
Izpildes termiņš: 20.07.2015. – līdz 19.07.2018.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]