Par ugundzēšamo aparātu tehnisko apkopi VSAA struktūrvienībām

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2015/23

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par ugundzēšamo aparātu tehnisko apkopi VSAA struktūrvienībām

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „FN SERVISS” EUR 1243,00 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit trīs euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

23.03.2015
Izpildes termiņš: 23.03.2015. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [08.04.2017]