Par telpu uzkopšanas pakalpojumiem VSAA klientu apkalpošanas punktos Olainē, Zemgales ielā 33 un Salaspilī, Skolas ielā 7

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA 2015/156

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets: par telpu uzkopšanas pakalpojumiem VSAA klientu apkalpošanas punktos Olainē, Zemgales ielā 33 un Salaspilī, Skolas ielā 7
Piegādātājs:  

SIA „RBSSKALS Serviss” EUR 833,20 (astoņi simti trīsdesmit trīs euro un 20 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

23.12.2015.
Izpildes termiņš: 01.01.2016. – līdz 30.04.2016 vai līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]