Par telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem VSAA Liepājas reģionālajā nodaļā Liepājā, klientu apkalpošanas punktos.

Par telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem VSAA Liepājas reģionālajā nodaļā Liepājā, Graudu ielā 50, klientu apkalpošanas punktos Aizputē, Atmodas ielā 14 un Priekulē, Aizputes ielā 6

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2015/68
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Par telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem VSAA Liepājas reģionālajā nodaļā Liepājā, Graudu ielā 50, klientu apkalpošanas punktos Aizputē, Atmodas ielā 14 un Priekulē, Aizputes ielā 6
Piegādātājs: SIA „Cleanhouse” EUR 13321,92 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit viens euro un 92 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 05.05.2015.
Izpildes termiņš: 01.05.2015. – līdz 30.04.2016 vai līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]