Par taksometru pārvadājumu pakalpojumiem

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2015/71
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: par taksometru pārvadājumu pakalpojumiem
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Taksometru vadītāju akadēmija” EUR 1239,67 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit deviņi euro un 67 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 21.05.2015
Izpildes termiņš: 21.05.2015. – 31.05.2016., un līdz savstarpējo saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]