Par rindu regulēšanas iekārtu tehnisko apkopi un remontu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:  

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2015/32

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par rindu regulēšanas iekārtu tehnisko apkopi un remontu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „HANSAB” EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

31.03.2015
Izpildes termiņš: 31.03.2015. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]