Par pensionāra apliecību izgatavošanu VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2015/144
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: par pensionāra apliecību izgatavošanu VSAA
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Dardedze hologrāfija” EUR 950,00 (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 26.11.2015.
Izpildes termiņš: 26.11.2015. – un līdz savstarpējo saistību izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]