Par pensionāra apliecību izgatavošanu VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2015/9

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par pensionāra apliecību izgatavošanu VSAA

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Dardedze hologrāfija” EUR 1850,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

21.01.2015.
Izpildes termiņš: 21.01.2015. – un līdz savstarpējo saistību izpildei

 

Publicēšanas datums: [08.04.2017]