Par nekustamā īpašuma Baldones ielā 2, Rīgā, apdrošināšanu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2015/10

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par nekustamā īpašuma Baldones ielā 2, Rīgā, apdrošināšanu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): AAS „Gjensedige Baltic” EUR 304,51 (trīs simti četri euro un 51 cents)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

22.01.2015.
Izpildes termiņš: 12.05.2015. – līdz 11.05.2017, un līdz Pušu saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]