Par mobilo sakaru un datu pārraides pakalpojumu nodrošināšanu VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2015/135

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par mobilo sakaru un datu pārraides pakalpojumu nodrošināšanu VSAA

Piegādātājs:  

SIA „TELE 2” EUR 1920,00 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 16.11.2015.
Izpildes termiņš: 16.11.2015. – 15.11.2016, bet ne ilgāk kā līdz Līguma summas sasniegšanai un līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]