Par logu mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu Liepājas reģionālajā nodaļā Liepājā un klientu apkalpošanas punktos Priekulē un Aizputē.

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2015/91

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par logu mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu Liepājas reģionālajā nodaļā Liepājā un klientu apkalpošanas punktos Priekulē un Aizputē

Piegādātājs:  

SIA „Tehhe” EUR 244,20 (divi simti četrdesmit četri euro un 20 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 02.07.2015.
Izpildes termiņš: 02.07.2015. – līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]