Par kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehnisko apkopi un remontu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2015/89

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehnisko apkopi un remontu

Piegādātājs:  

SIA „Createx” EUR 7055,00 (septiņi tūkstoši piecdesmit pieci euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  03.07.2015.
Izpildes termiņš: 03.07.2015. – līdz 04.07.2015., vai līdz līgumsummas sasniegšanai.

 

Publicēšanas datums: [08.04.2017]