Par kalendāru iegādi VSAA 2016.gadam

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2015/139
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets:
par kalendāru iegādi VSAA 2016.gadam
Piegādātājs:
SIA „Bāze Rīga” EUR 2582,35
(divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi euro un 35 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 04.12.2015.

Izpildes termiņš: 04.12.2015. – līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]