Par gaisa kondicionieru iegādi un uzstādīšanu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2015/99

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par gaisa kondicionieru iegādi un uzstādīšanu

 

Piegādātājs:

SIA „Sveo Latvija” EUR 3400,00 (trīs tūkstoši četri simti euro un 00 centi)
 

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

07.08.2015.
Izpildes termiņš: 07.08.2015. – līdz 31.08.2015.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]