Par ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 70a, bēniņos esošo nefunkcionējošo iekārtu demontāžu un utilizāciju

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2015/28

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 70a, bēniņos esošo nefunkcionējošo iekārtu demontāžu un utilizāciju

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „ALMI” EUR 2461,14 (divi tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro un 14 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

19.03.2015
Izpildes termiņš: 19.03.2015. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [08.04.2017]