Par darba krēslu iegādi

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2015/90
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: par darba krēslu iegādi
Piegādātājs: SIA „ALB” EUR 3296,94 (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro un 94 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 30.06.2015.
Izpildes termiņš: 30.06.2015. – līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]