Par biļešu termopapīra iegādi klientu plūsmas regulēšanas iekārtām VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2015/32
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: par biļešu termopapīra iegādi klientu plūsmas regulēšanas iekārtām VSAA
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Core Division” EUR 1680,00 (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit euro un 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 22.04.2015
Izpildes termiņš: 22.04.2015. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]