Par arhīva plauktu iegādi un montāžu VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2015/104
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: par arhīva plauktu iegādi un montāžu VSAA
Piegādātājs: SIA „R&T” EUR 1709,00 (viens tūkstotis septiņi simti deviņi euro un 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 02.09.2015.
Izpildes termiņš: 02.09.2015. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]