Par apsargātas autostāvvietas nomu VSAA autotransportam Jelgavā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2015/110
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: par apsargātas autostāvvietas nomu VSAA autotransportam Jelgavā
Piegādātājs: SIA „JĀNIS A” EUR 341,52 (trīs simti četrdesmit viens euro un 52 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 02.10.2015.
Izpildes termiņš: 02.10.2015. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]