Nekustamā īpašuma Rīgā, Tilta ielā 11 k-1, telpu noma

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2015/48

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tilta ielā 11 k-1, telpu noma

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

VSIA „Šampētera nams” nomas maksa mēnesī EUR 1716,28 (viens tūkstotis septiņi simti sešpadsmit euro un 28 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

31.03.2015.
Izpildes termiņš: 01.01.2015. – līdz 31.12.2018.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]