Nekustamā īpašuma Rēzeknē, Viļānu ielā 8, telpu noma

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2015/48
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Nekustamā īpašuma Rēzeknē, Viļānu ielā 8, telpu noma
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):
VSIA „Šampētera nams”
nomas maksa mēnesī EUR 1934,10 (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit četri euro un 10 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 31.03.2015.
Izpildes termiņš: 01.01.2015. – līdz 31.12.2018.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]