Nedzīvojamo telpu noma Dobelē, Brīvības ielā 10b

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2015/25

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Nedzīvojamo telpu noma

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Dobeles biznesa centrs Pils” nomas maksa mēnesī EUR 138,67 (viens simts trīsdesmit astoņi euro un 67 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

02.03.2015.
Izpildes termiņš: 01.03.2015. – līdz 29.02.2016, un līdz Pušu saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]