Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtas – Socomec Masterys MC uzturēšana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments, tel. 67038700
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2015/61
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Bezpārtraukuma elektroapgādes iekārtas – Socomec Masterys MC uzturēšana
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „UPS Serviss Centrs”, EUR 3963,60 (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs euro 60 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 14.05.2015.; Izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Publicēšanas datums: [08.04.2017]