Ātršuvēju līstīšu iegāde

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2015/12

Līguma (iepirkuma) veids:  

prece

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Ātršuvēju līstīšu iegāde

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Hermess” EUR 1550,00 (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

29.01.2015.
Izpildes termiņš: 29.01.2015. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [08.04.2017]