Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2015. gada 1. aprīļa rīkojumu Nr. 01-2/68 „Par iepirkuma komisiju” noteikta iepirkuma „Kontu operatora pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2015/37) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļas vadītāja Ilona Deģe, tel. 67013634, 67013686, fakss: 67011814, e-pasts: fondi@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2015/37
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Kontu operatora pakalpojumi”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 03.11.2015. plkst. 11:00 (atbilstoši grozījumiem)
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par līgumu IUB mājas lapā publicēts 21.07.2015.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): Iepirkums pārtraukts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38. panta otrās daļas otro teikumu, jo tam ir objektīvs pamatojums:

1)      Iepirkumu uzraudzības biroja 2015. gada 28. septembra iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumā Nr. 4-1.2/15-290 norādītais, ka Pasūtītājs nav veicis pietiekamu tirgus situācijas izpēti, kā arī Pasūtītājam būtu jāizvērtē, vai ir pareizi noteikts CPV kods. Iepirkuma komisija secināja, ka, lai gan 2015. gada 2. oktobrī steidzamības kārtā tika veikti grozījumi Nr.2 iepirkuma procedūras dokumentos, cita starpā nosakot CPV papildkodu, veiktie grozījumi nenodrošina Publisko iepirkumu likuma mērķu sasniegšanu (valsts līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku), kā rezultātā Pasūtītājam ir jāpārskata iepirkuma priekšmets – Pasūtītāja vajadzības.

2)      Faktiski ir mainījusies Pasūtītāja vajadzība – iepirkuma priekšmets. Līdzšinējā iepirkuma dokumentācija paredz Pretendenta rīcībā esošas sistēmas pielāgošanu vai jaunas sistēmas izveidi, kas ir Pretendenta īpašums, par ko Pasūtītājs neveic samaksu, jo saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentāciju ir paredzēts, ka Pretendents saņem samaksu tikai par kontu apkalpošanas pakalpojumiem, kas tiek veikti pēc tam, kad ir izstrādāta sistēma un migrēti dati. Šāda situācija iepirkumā ir izveidojusies vēsturiski sakarā ar ierobežotajiem finanšu resursiem, kas ir bijuši Pasūtītāja rīcībā un personāla resursu trūkumu. Lai turpmāk nodrošinātu efektīvāku valsts līdzekļu izmantošanu, maksimāli samazinot Pasūtītāja risku, ir lietderīgi, lai šāda informācijas sistēma būtu Pasūtītāja īpašums, bet šī priekšlikuma attīstīšanai būtu nepieciešama papildus izpēte.

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

Sīkāka informācija un paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]