SIA „Datakom”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2015. gada 31. marta rīkojumu Nr. 01-2/67 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Disku masīva iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2015/49) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2015/49
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Disku masīva iegāde”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 14.07.2015. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par līgumu IUB mājas lapā publicēts 02.06.2015.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Datakom”, līgumcena

151820,16 EUR  (simtu piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti divdesmit euro un 16 centi) bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 29.07.2015.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Sīkāka informācija un paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [08.04.2017]