SIA „Telenet”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 19. februāra rīkojumu Nr. 01-2/36 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „VSAA mājas lapas uzturēšanas pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2014/47) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/47
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „VSAA mājas lapas uzturēšanas pakalpojumi”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 14.03.2014. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 03.03.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Telenet”, EUR 3270,00 (trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit euro 0 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 02.04.2014.; izpildes termiņš: 1 (viens) gads no līguma abpusējas parakstīšanas brīža

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]