„Telekomunikāciju tīkla izbūve VSAA Vidzemes reģionālajā nodaļā”, AS „Capital”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 27. februāra rīkojumu Nr. 01-2/45 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Telekomunikāciju tīkla izbūve VSAA Vidzemes reģionālajā nodaļā” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2014/61) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/61
Līguma (iepirkuma) veids: piegāde
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Telekomunikāciju tīkla izbūve VSAA Vidzemes reģionālajā nodaļā”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 24.03.2014. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 13.03.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): AS „Capital”, EUR 4795,00 (četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro 0 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 01.04.2014.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei


Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]