Par valsts fondēto pensiju shēmas darbības 2014. un 2015. gada pārskatu pārbaudi

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 3. oktobra rīkojumu Nr. 01-2/195 „Par valsts fondēto pensiju shēmas darbības 2014. un 2015. gada pārskatu pārbaudi” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2014/221) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa: Tālrunis: 67013634, 67013675, 67013686, E-pasts: fondi@vsaa.gov.lv, Fakss: 67011814, Adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2014/221
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Par valsts fondēto pensiju shēmas darbības 2014. un 2015. gada pārskatu pārbaudi”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 03.11.2014. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 21.10.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „KPMG Baltics”, 11800,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti euro 0 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 06.01.2015.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]