SIA „Zelta Rudens”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu
speciāliste Anda Daine
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/270
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Klientu lietu vāku izgatavošana VSAA
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 08.01.2015. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 22.12.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Zelta Rudens” EUR 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti euro un 00 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 19.01.2015. izpildes termiņš:

19.01.2015. – līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]