VAS „Latvijas Pasts”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 10. janvāra rīkojumu Nr. 01-2/9 „Par iepirkuma komisiju” noteikta iepirkuma „IPAS „GE Money Asset Management” ieguldījumu plānu „Džezs” un „Blūzs” valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu nosūtīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA 2014/10) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa: Tālrunis: 67013634, 67013675, 67013686, E-pasts: fondi@vsaa.gov.lv, Fakss: 67011814, Adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2014/10
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „IPS „GE Money Asset Management” ieguldījumu plānu „Džezs” un „Blūzs” valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem adresēto drukāto paziņojumu nosūtīšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 27.01.2014. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 16.01.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): VAS „Latvijas Pasts”, EUR 7214,00 (septiņi tūkstoši divi simti četrpadsmit euro 0 centi), maksātājs ir līdzekļu pārvaldītājs IPAS „Citadele Asset Management”
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 24.02.2014.; izpildes termiņš: 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža

Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]